top of page

Bijlage 1.3.3 Betalingsvoorwaarden

Fysiotherapie Yn ‘t Doarp 28-05-2020


Betalingsvoorwaarden:
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Dit geldt
eveneens voor de fitnessabonnementen die bij onze praktijk zijn afgesloten.


2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat
geannuleerd worden, zullen op de volgende manier afgehandeld worden. De eerste keer is
er een waarschuwing, geen rekening. Deze waarschuwing houdt in dat de tweede keer
37,50% van het bedrag in rekening wordt gebracht en de derde keer de toegestane 75%.


3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de
factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de
fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast
de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.


4. Als het openstaande bedrag niet betaald is bent u wettelijk in verzuim in dat geval maken wij
ook aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten die berekend worden
conform het “Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten” en dragen wij de
vordering ter incasso over aan de deurwaarder.

bottom of page